13. Piezometry

Cel instalacji piezometrów

Piezometry instaluję się w celu prowadzenia pomiarów (monitoringu) poziomu wód gruntowych. Otrzymane informacje pozwalają wyznaczyć kierunki spływu wód oraz określić miejsca w których woda gruntowa występuje płycej. Instalacja piezometrów jest szczególnie wskazana na terenach zagrożonych podtopieniami. Monitoring poziomu wód gruntowych pozwala określić czy dany teren jest zagrożony podtopieniami oraz uzyskać informacje odnośnie kierunku spływania wód. Pozwala to ocenić ryzyko występowania podtopień i przeciwdziałać zagrożeniom, wprowadzając środki zaradcze odpowiednie do wykrytego zjawiska.

Comments are closed.