07. Wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej

Sieć wodociągowa stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu wodociągowego jednocześnie sieć odgrywa bardzo istotną rolę ze względu na niezawodność dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji systemu wodociągowego.

wod

Sieć wodociągowa powinna spełniać określone wymagania, a przede wszystkim zapewniać:

 • dostawę wody w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników objętych działaniem wodociągu,
 • niezawodność dostawy wody i związaną z nią elastyczność funkcjonowania sieci,
 • możliwie najniższy koszt budowy oraz eksploatacji,
 • trwałość wodociągu i długowieczność.

Spełnienie tych wymagań osiąga się poprzez:

 • odpowiedni wybór układu sieci przewodów,
 • właściwy wybór materiału, rur i ich połączeń,
 • odpowiednie zwymiarowanie przewodów (dobór średnic, prędkości i określenia strat ciśnienia),
 • odpowiedni dobór uzbrojenia sieci,
 • zapewnienie dobrej jakości wykonania sieci,
 • właściwą eksploatację obejmującą naprawy awaryjne, przeglądy i konserwacje, remonty sieci, sygnalizacje i sterowanie pracą sieci.

Rodzaje sieci wodociągowych

Podstawą układu sieci wodociągowej jest sieć przewodów głównych stanowiąca szkielet sieci wodociągowej.

Rozróżnia się w zasadzie 3 rodzaje sieci wodociągowej:

 • Sieć rozgałęzieniową (promienistą)
 • Sieć pierścieniową (obwodową)
 • Sieć mieszaną (pierścieniowo-rozgałęzieniową)

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wymaga od wykonawcy dużego doświadczenia i sprawnej organizacji robót. Posiadamy wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu trudnych i odpowiedzialnych zadań.

 

Sieć kanalizacyjna – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna)

kanal

Systemy kanalizacji:

 • Ogólnospławny – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków z zakładów przemysłowych, i wód opadowych wspólnymi przewodami
 • Rozdzielczy – składa się z kanalizacji ściekowej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych, wód gruntowych (odwodnienia wykopów, drenaży), odwodnienia magistrali i komór dla zasuw wodociągowych i ciepłowniczych

Podział kanalizacji ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków:

 • Kanalizacja grawitacyjna
 • Kanalizacja podciśnieniowa
 • Kanalizacja ciśnieniowa
Comments are closed.