08. Projektowanie i wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Budowa przyłącza wodociągowego krok po kroku

Pełny proces budowy przyłącza wodnego wygląda następująco:

 • Inwestor składa w lokalnym zakładzie wodociągowym wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający prawo własności działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, a także mapa do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączem wydana wcześniej przez wydział geodezji lokalnego starostwa powiatowego.
 • Przedsiębiorstwo wodne wydaje „warunki przyłączeniowe”, w których określa, czy jest możliwość doprowadzenia wody oraz podaje miejsce i techniczne aspekty budowy przyłącza, a także zakres ewentualnej, niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej. Do warunków zazwyczaj dołączany jest projekt umowy, która zostanie zawarta z inwestorem po wybudowaniu przyłącza i oświadczenie zakładu o zapewnieniu dostaw wody. Warunki szczegółowo określają także wymagania dotyczące projektu.
 • Na podstawie wydanych warunków powstaje projekt techniczny przyłącza.
 • Projektant uzgadnia gotowy projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata i w tym czasie należy wybudować przyłącze.
 • Po ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego, budowa przyłączy wodnych nie wymaga już pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpoczynać prace. Do zgłoszenia należy dołączyć: projekt przyłącza, projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa ppoż., uzgodnienie wydane przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji, notarialne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze, w przypadku, gdy ma być prowadzone przez czyjąś działkę.

projektowanie

Przyłącza można również budować bez zgłoszenia, jednak to rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w przypadku kompleksowego uzbrajania działek w media. W takim przypadku trzeba zamówić  u geodety plan sytuacyjny wszystkich przyłączy na mapie. Do sporządzania planu będą miały zastosowanie przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy wodnych ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Jeśli na czas budowy zostanie zajęty pas drogowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu do policji oraz zarządcy drogi. W zależności od statusu drogi jest to gmina, miejski zarząd dróg, powiatowy zarząd dróg, wojewódzki zarząd dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Na podstawie wydanych opinii zarządca drogi wykonuje projekt zmiany organizacji ruchu i wydaje pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 • Wykonawca może rozpoczynać roboty związane z budową przyłącza. Ważne – wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Inwestor informuje zakład wodociągowy o planowanym rozpoczęciu robót z  1 – 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru.
 • Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika.
 • Po podłączeniu wodomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przewodów.
 • Wykonawca może zasypać wykopy i ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu sprzed budowy przyłącza (naprawa drogi, ułożenie chodnika itp.).
 • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę pomiędzy inwestorem, a zakładem wodociągowym.

Wodociąg – koszt

Najważniejszym i pierwszym zadaniem inwestora jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku należy podać szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci. Zazwyczaj określa się, że woda będzie wykorzystywana np. na potrzeby domu jednorodzinnego. Można też jednak określić planowane zużycie w dokładniejszy sposób np. ok. 1000 l na dobę. Dalsze włączenie inwestora w proces budowy przyłącza zależy już od lokalnych warunków.
W większości gminy, w których zakłady wodociągowe ograniczają się jedynie do polecenia projektantów i wykonawców, zostawiając formalności i koordynację procesu budowy przyłącza w całości inwestorowi.
Opłaty związane z budową przyłącza wodociągowego są różne w zależności od lokalnych uwarunkowań. Zakłady wodociągowe to bowiem jednostki lokalnego samorządu działające niezależnie od siebie. Ceny każda gmina ustala samodzielnie. Orientacyjne ceny przedstawiają się następująco:

 • wydanie warunków zaopatrzenia w wodę – 0 – 100 zł,
 • projekt przyłącza wodociągowego (cena nie uwzględnia mapy) – 300-700 zł,
 • uzgodnienie projektu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym – 50 – 100 zł,
 • uzgodnienie projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji – 40 – 50 zł,
 • projekt zmian w organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego – od 500 zł,
 • opłaty geodezyjne za przygotowanie mapy, wytyczenie przebiegu przyłączy i inwentaryzację powykonawczą – od 800 zł,
 • odbiór końcowy przyłącza – ok 100 zł,
 • opłata przyłączeniowa -400 – 800 zł.

Do opłat związanych z formalnościami należy doliczyć również koszty materiałów i budowy samego przyłącza (szacunkowo – koszt budowy najprostszego przyłącza to długości 10 m ze studzienką na licznik to ok. 3000 zł), a także koszty ewentualnego doprowadzenia drogi do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego krok po kroku

 Budowa przyłącza kanalizacyjnego odbywa się analogicznie jak w przypadku przyłącza wodociągowego. Należy zakładać, iż koszt wykonania przyłącza sanitarnego za 1 mb jest nieco wyższy od przyłącza wodociągowego ze względu na zastosowany materiał, ale zasadniczo bardzo dużo zależny od projektanta co nam wstawi do projektu. Istnieje również możliwość  wykonania przyłącza wodociągowego i sanitarnego jako jeden projekt, rozkładają się  wtedy koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz późniejszą inwentaryzacją, opłaty za ewentualny projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Całkowitą wycenę inwestycji sporządzamy po spotkaniu z inwestorem oraz zapoznaniu się z sytuacją w terenie.

Comments are closed.